Taliadau Rhybudd Talu Cosb a Ffioedd

NEWIDIADAU I FFIOEDD STATUDOL O 6 EBRILL 2014 PERTHYNAS Â HYSBYSIADAU TALIADAU COSB

 

Mae’r diwygiadau beili hirddisgwyliedig yn cyrraedd o’r diwedd. Wedi bod yn rhan o’r broses ymgynghori, rydym yn fodlon y bydd y newidiadau o ran ffioedd statudol gwneud i ffwrdd â amwysedd gyfer diffynyddion. I ni beilïaid croesawn y symleiddio a’r ffaith y gall fod unrhyw cyhuddiadau yn erbyn y diwydiant fod ymweliadau ‘ysbryd’ wedi cael eu codi am.

ffioedd newydd ar gyfer Gorfodi Rhybuddion Talu Cosb

 

Cyfnod Ffi Pris Sefydlog Ffioedd Canran                         £0 – £1500                > £1500
Cam Cydymffurfio (Hysbysiad Gorfodi) £75.00 0%                           0%
Cam gorfodi £235.00 0%                           7.5%
 Cam Gwerthu neu Gwaredu £110.00 0%                           7.5%

 

 

Mae hyn yn golygu pan fydd Beili yn ysgrifennu i roi gwybod bod warant wedi’i gyhoeddi hyn yn cychwyn y cyfnod cydymffurfio a’r ffi o £ 75.00 a TAW fydd yn berthnasol. Os yw llythyr hwn yn cael ei anwybyddu ac ymweliad yn cael ei wneud ffi bellach o £ 235.00 a TAW yn berthnasol. Mae’r ffi yn cael ei godi unwaith yn unig waeth faint o weithiau beili wedi bod yn bresennol er mwyn gwneud cyswllt.

Os yw nwyddau yn cael eu tynnu ffi bellach o £ 110.00 a TAW yn berthnasol. Yn ogystal, mae ffioedd treuliau pellach fel y nodir isod. Mae’r rhain yn cynnwys costau storio, ffioedd saer cloeon a chostau arwerthwyr.

Cyfnodau gorfodi y caniateir ei adennill ffioedd – gorfodaeth ac eithrio o dan Gwritiau Uchel Lys

5. (1) Bydd y camau perthnasol o orfodaeth dan bŵer gorfodi nad yw’n cael ei roddir gan gwrit Uchel Lys fel a ganlyn –

(A) y cyfnod cydymffurfio, sy’n cynnwys yr holl weithgareddau sy’n ymwneud â gorfodi o dderbyn gan yr asiant gorfodi cyfarwyddiadau i ddefnyddio’r weithdrefn honno mewn perthynas â swm i’w adennill hyd at ond heb gynnwys cychwyn y cyfnod gorfodi;

(B) y cyfnod gorfodi, sy’n cynnwys yr holl weithgareddau sy’n ymwneud â gorfodi gan y presenoldeb cyntaf yn y safle o ran y cyfarwyddiadau hyd at ond heb gynnwys cychwyn y gwerthiant neu gam waredu;

(C) y cyfnod gwerthu neu waredu, sy’n cynnwys yr holl weithgareddau sy’n ymwneud â gorfodi gan y presenoldeb cyntaf yn yr eiddo at y diben o gludo nwyddau i’r lle y gwerthiant, neu rhag cychwyn paratoi ar werth os yw’r gwerthiant yn cael ei gynnal ar adeiladau, hyd nes y cwblheir y werthu neu waredu (yn cynnwys cais o’r arian a darparu’r wybodaeth sy’n ofynnol gan reoliad 14).

5. (2) Os yw’r nwyddau yn cael ei geisio gorfodi yn eu herbyn yn gwarantau, y cam gwerthu neu waredu dechrau â darparu hysbysiad gwaredu yn unol â pharagraff 49 (2) o Atodlen 12.

Treuliau y gellir eu hadennill oddi wrth y dyledwr

8. (1) Caiff y asiant gorfodi adennill taliadau gan y dyledwr yn unig yn unol â rheoliad hwn a rheoliadau 9, 10 ac 11 hwn.

8. (2) Bydd y taliadau canlynol yn cael eu darparu adferadwy bod yn cael eu dynnwyd yn rhesymol ac mewn gwirionedd –

(A) y gost o storio nwyddau sydd wedi cael eu cymryd i reoli a symud o’r fangre neu’r briffordd;

(B) y gost o logi saer cloeon i gael mynediad i eiddo wrth ddefnyddio grym rhesymol i fynd i mewn iddynt yn unol ag Atodlen 12, ac i’w sicrhau ar ôl hynny;

ffioedd (c) llys mewn perthynas ag unrhyw geisiadau a wneir gan yr asiant gorfodi mewn perthynas â’r pŵer gorfodi sy’n cael eu caniatáu.

8. (3) Dyma’r alldaliadau y cyfeirir atynt yn rheoliad hwn a rheoliadau 9 hwn a 10 efallai ei adennill allan o enillion.

Taliadau y gellir eu hadennill oddi wrth y dyledwr mewn perthynas â gwerthu nwyddau trwy arwerthiant neu drwy werthiant preifat

9. (1) Caiff y asiant gorfodi adennill taliadau yn ymwneud â gwerthiant y nwyddau gan y dyledwr yn unol â’r rheoliad hwn a rheoliad 10 ac 11.

9. (2) Os yw’r gwerthiant yn cael ei gynnal ar adeiladau a ddarparwyd gan yr arwerthwr gynnal y gwerthiant, gall yr asiant gorfodi adennill oddi wrth y dyledwr –

(A) swm mewn perthynas â’r comisiwn arwerthwyr nad yw’n fwy na 15% o’r swm a godwyd drwy werthu y nwyddau;

(B) y arwerthwyr mân dreuliau; ac

(C) treuliau rhesymol a dynnir mewn perthynas hysbysebu arwerthiant.

9. (3) Os yw’r gwerthiant yn cael ei gynnal ar adeiladau eraill yn unol â rheoliadau a wnaed o dan baragraff 43 o Atodlen 12, gall yr asiant gorfodi adennill oddi wrth y dyledwr y symiau a threuliau y cyfeirir atynt ym mharagraff (2), ac eithrio bod y swm y cyfeirir ym mharagraff (2a) fod yn fwy na 7.5% o’r swm a godwyd drwy werthu y nwyddau.

9. (4) Os yw’r nwyddau’n –

(A) harwerthu trwy safle ocsiwn ar y rhyngrwyd; neu

(B) gwerthu heblaw drwy arwerthiant, gall yr asiant gorfodi adennill oddi wrth y dyledwr 7.5% o’r swm a godwyd drwy werthu y nwyddau.