Wedi Cael Ymweliad?

Ydych chi wedi cael ymweliad gan un o’n swyddogion?

Bydd y maes o’n gwefan ceisio ateb rhai o’r cwestiynau efallai y byddwch drwy egluro;

  • Pwy Swyddog Gorfodi’r Uchel Lys / Beili Ardystiedig yw
  • Ar awdurdod pwy y swyddog gorfodi sifil yn gweithredu
  • Pam ydych chi wedi cael ymweliad gan swyddog gorfodi sifil
  • Beth all ddigwydd nesaf
  • Pa gamau y gallwch eu cymryd
  • Beth i’w wneud os oes gennych reswm i gwyno am y camau gweithredu y swyddog gorfodi

Ar gyfer atebion i’r holl gwestiynau hyn a mwy ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin YMA

Rydym hefyd yn cydnabod bod os ydych yn ymweld rhan hon o’r wefan gallech fod mewn trafferthion ariannol ac angen help.

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu pobl sy’n dioddef o broblem dyled a Proserve yn cefnogi eu gwaith da wrth gefnogi pobl sydd, heb fod unrhyw fai arnynt hwy, eu cael eu hunain mewn trafferthion ariannol.

Rydym yn annog unrhyw un sy’n darllen y dudalen hon i ddefnyddio un o’r dolenni isod i’w helpu i geisio cyngor a help.

Llinell Ddyled Genedlaethol
Cynnig cyngor ar ddyledion i bobl sy’n byw mewn gwahanol rannau o’r wlad. Mae hyn oherwydd bod y gyfraith yn ymwneud â dyledion yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn byw. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill drwy ddarparu cyngor am ddim, annibynnol a chyfrinachol, a thrwy ddylanwadu ar lunwyr polisi.

Credit Action
Credit Action yn elusen gallu ariannol y DU, sy’n ymroddedig i helpu pobl aros ar ben eu mone

Gwasanaeth Cwnsela Credyd Defnyddwyr
Manylion cyswllt ar gyfer y Gwasanaeth Cwnsela ar Gredyd Defnyddwyr, sy’n cynnig cyngor diduedd am ddim ar ddyled a rheoli arian

Samariaid
Ar gael 24 awr y dydd i roi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i bobl sy’n profi teimladau o drallod, anobaith neu feddyliau am hunanladdiad.

Beili Cyngor Ar-lein
Mae llawer iawn o ddryswch, nid yn unig am y codi tâl a’r modd y beilïaid gweithredu gwarantau, ond am y broses gyfan, megis: ardoll, gwarantau o executions, meddiant ar droed i enwi ond ychydig. Bydd y safle hwn lenwi’r bylchau.

Mae Cod Ymddygiad Proserve ar gael YMA